História

S P I R I T - informačné systémy, a.s. sa od svojho vzniku (r.1992) systematicky venuje vývoju a podpore programových riešení z oblasti životného prostredia. SPIRIT a.s. je autorom a dodávateľom informačných systémov z oblasti inventarizácie emisií do ovzdušia, expertných systémov pre určovanie a reportovanie emisií, informačných databáz emisných faktorov, skleníkových plynov ale aj centrálnej evidemcie o znečisťovaní a odberoch vôd, integrovanej prevencie a kontroly zdrojov znečisťovania.

Niektoré z týchto riešení ako napr. NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) alebo Národná databáza evidencie o vodách sú jedinečnými a pre Slovensko špecifickými riešeniami.

Iné projekty realizované pod hlavičkou Európskej Agentúry pre životné prostredie EEA (Corinair, AE-DEM resp. CEP MEIP) majú celoeurópsky význam. Sú vyvíjané a podporované ako prostriedky pre podporu zberu a spracovanie emisných inventúr podľa smerníc európskej komisie.

Ďalšie programy boli vyvíjané pre celosvetový program znižovania emisií skleníkových plynov realizovaný pod záštitou Spojených národov (UN) a organizácie IPCC. Sem patrí hlavne databáza emisných faktorov skleníkových plynov prevádzkovaná na internete ako aj IPCC2006 softvér určený pre národných expertov EFDB.

SPIRIT a.s. vo všetkých uvedených projektoch participoval na návrhu a zabezpečil kompletnú implementáciu informačného systému. Pri realizácii uvedených projektov vybudoval rozsiahle know-how z oblasti zberu údajov prostredníctvom štátnej správy nižšej úrovne, ukladania týchto údajov do národnej DB ako aj z oblasti medzinárodných záväzkov a metodík pre poskytovanie informácií o znečisťovaní ovzdušia.

NEIS

 • Slovenský Národný Emisný Informačný Systém - obslužné programy, podpora a prezentácia emisných inventúr a vlastné zostavy.
  NEIS (Národný Emisný Informačný Systém) vyvíjaný za podpory Ministerstva životného prostredia SR a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pilotný projekt bol v r.1998 zahájený za podpory PHARE/AIR/30, v rokoch 2001 – 2004 boli niektoré čiastkové úlohy financované za podpory dánskeho fondu DANCEE. Súčasťou projektu sú procedúry zberu údajov o emisiách, ich overovanie na odboroch životného prostredia okresných úradov, ako aj procedúry, zabezpečujúce import týchto údajov do centrálnej databázy a ich prezentáciu na centrálnej úrovni.
  Program NEIS je vyvinutý v súlade s legislatívou platnou v SR a obsahuje najnovšie zmeny legislatívy ochrany ovzdušia realizované v súvislosti s implementáciou smerníc EU.

CORINAIR

 • Air Emission Data Exchange Module (predtým CORINAIR) - obslužné programy pre inventarizáciu emisií podľa European Enviromental Agency.
  V rámci programu CORINAIR, EEA a jeho European Topic Centre on Air and Climate Change (ETC-ACC) vyvinuli pre európske krajiny skupinu programových modulov na podporu zostavovania každoročných emisných inventarizácií ovzdušia. Tieto moduly umožňujú zhromaždovať transparentné a štandardizované t.j. konzistentné a porovnateľné, údaje a riadiť emisné reportovanie v súlade s požiadavkami medzinárodných dohôd, protokolov a legislatívy EU.

EFDB

 • Databáza GHG emisných faktorov podľa IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
  EFDB je knižnica, kde môžu používatelia nájsť emisné faktory a ďalšie parametre, podklady alebo technické normy, ktoré môžu byť použité pre odhad emisií skleníkových plynov.

IPCC2006

 • Program pre národnú inventúru skleníkových plynov podľa metodiky IPCC2006. Obsahuje voľne k stiahnutiu verziu IPCC2006 pre sektor energetika
  "IPCC National Greenhouse Gas Inventories Program" a "Technical Support Unit" na inštitúte IGES, Hayama, Japonsko, inicializovali vývoj programu "IPCC 2006". Úlohou programu je umožniť použitie Tier1 a Tier2 metodológie publikovanej v dokumente 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Program umožňuje realizovať inventarizáciu skleníkových plynov v súlade s poslednou metodikou pre sektor energetika.

TNO RegistER

 • Obslužný program pre holandských expertov na zber údajov potrebných pre výpočet emisií podľa metodiky TNO.
Naše akvárium Microsoft Certified Partner